Myslitel, 2021, Acrytal, plast, třpytky, 10 cm
The Thinker, 2021, Acrystal, plastic, glitter, 10 cm