Manifest konceptuálního řezbářství
tisk z výšky na dýze, vytištěno v nákladu 8 kusů, 26 x 35 cm, 2015

Manifesto of Conceptual carving
relief printing, printed in edition of eight pieces, 26 x 35 cm, 2015


Manifest Konceptuálního řezbářství

   
1. Konceptuální řezbářství mohu vytvářet pouze já, Jana Schlosserová. *
   
2. Materiálem i inspirací je výhradně dřevo, a to způsoby a formy jeho růstu, zpracování nebo jeho vady.
   
3. Dřívější ryze řezbářské prohřešky budiž mi odpuštěny (především roztomilá vydra pro Prostřední Vydří), protože bez nich by konceptuální řezbářství nevzniklo.
   
4. Sepsáním tohoto Manifestu se zavazuji vytvářet od této doby ze dřeva pouze díla konceptuálního řezbářství.**
   
   
*) Projevy záměrně napodobující nebo vycházející z tohoto jedinečného směru vytvořené jinými autory, nechť jsou brány jako ubohost a neschopnost vytvořit si směr vlastní.
   
**) K zaniknutí tohoto bodu může vzácně dojít jen v případě velmi výhodné zakázky nebo nenadálého vývoje směru samotného.
   
   
V Dačicích dne 6.3. 2015
   
Jana Schlosserová
   
   

Manifesto of conceptual carving

   
1. Conceptual carving may be performed exclusively by me, Jana Schlosserová.*
   
2. Material and inspiration shall by solely wood, namely ways and forms of its growth, elaboration and defects.
   
3. Former purely carving offenses may be forgiven to me (especially the Cute otter made for the village of Prostřední Vydří) as without those conceptual carving would not have been created
   
4. By writing down this Manifesto I oblige myself since this moment to create wood based works only in the way of conceptual carving.**
   
   
*) Manifestations intentionally imitating or being inspired by this unique trend created by any other author shall be treated as misery and inability to create one’s own trend.
   
**) Perishing of this trend may rarely occur only in a special case of a very profitable commission or a sudden genesis of the trend itself.
   
   
Done in Dačice on 6th March 2015.
   
Jana Schlosserová